محصولات › کاسه کاغذی 

کاسه کاغذی


 • سایز: 1000 سی‌سی
 • ارتفاع: 108 میلی‌متر

 • سایز: 700 سی‌سی
 • ارتفاع: 80 میلی‌متر

 • سایز: 500 سی‌سی
 • ارتفاع: 73 میلی‌متر

 • سایز: 350 سی‌سی
 • ارتفاع: 72 میلی‌متر

 • سایز: 300 سی‌سی
 • ارتفاع: 55 میلی‌متر

 • سایز: 250 سی‌سی
 • ارتفاع: 60 میلی‌متر

 • سایز: 200 سی‌سی
 • ارتفاع: 55 میلی‌متر

 • سایز: 180 سی‌سی
 • ارتفاع: 45 میلی‌متر

 • سایز: 150 سی‌سی
 • ارتفاع: 50 میلی‌متر